Radíme: Ako finančne pomáhať Ukrajincom a „nenaletieť“ podvodníkom (ktoré zbierky a organizácie sú spoľahlivé a vy máte istotu, že sa vaša pomoc dostane tam, kde má)

8.4.2022 (Webnoviny.sk) –
Zbierať financie na pomoc Ukrajine možno na Slovensku legálne najmä dvoma spôsobmi: vyhlásením zbierky alebo cez registrovanú neziskovku.
Neziskovku si možno preveriť cez Register mimovládnych neziskových organizácií, humanitárnu zbierku zase v Registri zbierok.
Organizátor zbierky musí splniť viacero povinností: okrem iného náklady súvisiace s organizáciou zbierky nesmie presiahnuť 25 % hrubého výnosu.

Aj na pomoci Ukrajine a Ukrajincom sa žiaľ snažia “priživiť” podvodníci. V článku sa právny asistent advokátskej kancelárie GHS Legal Dávid Židek pozrel na to, aké náležitosti má spĺňať zbierka, respektíve ktoré organizácie sú oprávnené zbierať financie na humanitárnu pomoc, a tým pádom sú dôveryhodné pri zbierkach na pomoc Ukrajine a Ukrajincom.

Dve legálne možnosti, ako finančne pomáhať: cez verejnú zbierku alebo neziskovku

Zbierať peniaze na pomoc Ukrajine možno dvoma spôsobmi: vyhlásením zbierky, alebo cez registrovanú neziskovku (občianske združenie, nadáciu…). V oboch prípadoch ide o tzv. právnickú osobu. Inak povedané, financie na Ukrajinu prostredníctvom verejnej zbierky nemôže zbierať žiadna fyzická osoba.

Ako na prvý pohľad zistíte, že pri pomoci niečo nesedí?

Pri neziskovkách je formálnou podmienka, že sú registrované v Registri mimovládnych neziskových organizácií. Okrem toho je však podstatné, že poznáte aktivity neziskovky z predchádzajúceho obdobia. To znamená, že už pred vypuknutím vojny organizovala humanitárnu pomoc a na svojom webe pravidelne informuje o svojich aktivitách.

Ak organizátora nenájdete v Registri mimovládnych neziskových organizácií, môže ešte ísť o špeciálnu finančnú zbierku vyhlásenú podľa zákona o verejných zbierkach.  V tom prípade si zbierku viete rýchlo preveriť v Registri zbierok.

“Ak organizátor, ktorý údajne zbiera peniaze na pomoc Ukrajine a Ukrajincom, nie je dohľadateľný ani v jednom z týchto registrov, vyvoláva to logicky pochybnosti. Aj keď dôvodom môžu byť rôzne okolnosti, opatrnejšie zrejme bude darovať financie cez inú zbierku alebo neziskovú organizáciu,” odporúča Dávid Židek, právny asistent v advokátskej kancelárii GHS Legal.

Čo hovorí legislatíva o verejných zbierkach?

Zbierkou v zmysle zákona o verejných zbierkach je získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov právnickými osobami oprávnenými vykonávať zbierku od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na vopred určený všeobecne prospešný účel alebo na individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. V prípade aktuálnej humanitárnej krízy na Ukrajine ide o zbierky podľa druhej časti definície.

Každá verejná zbierka musí spĺňať 8 základných predpokladov

Aby bolo možné hovoriť o verejnej zbierke, ktorá je v súlade so zákonnými požiadavkami, musia byť okrem iného kumulatívne dodržané nasledovné predpoklady:

Organizovať verejnú zbierku môžu iba zákonom ustanovené právnické osoby
Verejná zbierka musí byť vykonávaná za vopred určeným, všeobecne prospešným účelom,
Organizátor zbierky je buď zapísaný v registri zbierok alebo ide o organizáciu, ktorá môže ako neziskovka podľa Zákona o neziskových organizáciách využívať vyzbierané finančné prostriedky na financovanie svojej činnosti (čiže v tomto prípade na aktivity na pomoc Ukrajine a Ukrajincom)
Pre účely zbierky je povinné mať zriadený osobitný účet,
Zbierka môže byť vykonávaná iba vybranými spôsobmi (prevod na účet, darcovská SMS…)
Náklady zbierky môžu dosahovať iba určenú hranicu z hrubého výnosu zbierky
V závislosti od spôsobu vykonávania zbierky môže byť táto vykonávaná najdlhšie 12 mesiacov, pričom je možné požiadať správny orgán o predĺženie lehoty o ďalších 12 mesiacov
Právnická osoba vykonávajúca verejnú zbierku je povinná predložiť správnemu orgánu predbežnú správu do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky a záverečnú správu zbierky do 24 mesiacov odo dňa ukončenia zbierky

Ako sú na tom existujúce zbierky pre Ukrajinu z hľadiska plnenia pravidiel?

Pri hľadaní existujúcich finančných zbierok na pomoc Ukrajine a Ukrajincom sa ich menšia časť nachádza v Registri zbierok. Je to dané najmä “pohotovostnou pripravenosťou” existujúcich neziskových organizácii, ktoré môžu žiadať dary na pomoc Ukrajine prakticky od začiatku vojnového konfliktu, pričom zápis novovzniknutej zbierky môže trvať aj 15 dní. Väčšina organizácií je aktívnych priamo so svojimi spolupracovníkmi a dobrovoľníkmi či už na slovenskej hranici alebo priamo na Ukrajine a fungujú na základe registrácie v Registri mimovládnych neziskových organizácií. Keďže majetok neziskovej organizácie tvoria aj dary od fyzických a právnických osôb, nemusia na účel pomoci Ukrajine vytvárať samostatnú verejnú zbierku.  Do tejto kategórie spadajú neziskové organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú humanitárnej pomoci ako Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita či Nadácia Integra.

“Ak nájdete zbierku v Registri zbierok alebo financie zbiera nezisková organizácia zapísaná v registri, ktorý vedie ministerstvo vnútra, máte istotu, že financie zbiera overená neziskovka, a teda s vysokou pravdepodobnosťou pôjdu na deklarovaný účel. Naopak, ak nie je splnená ani jedna z podmienok, neodporúčal by som v tomto prípade zasielať finančné prostriedky,” odporúča Dávid Židek, právny asistent v advokátskej kancelárii GHS Legal.

Podrobnejšie ku kritériám:

Č.1: Ktoré právnické osoby môžu vykonávať verejnú zbierku?

Zákon je v tomto veľmi jasný a taxatívne vymedzuje konkrétne právnické osoby, ktoré takúto zbierku môžu organizovať. Sú to občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, nadácie, Slovenský Červený kríž, účelové zariadenia cirkvi, účelové zariadenia náboženskej spoločnosti, organizácie s medzinárodným prvkom, záujmové združenie právnických osôb a združenia obcí.

Č.2: Ako chápať pojem “všeobecne prospešný účel” pri zbierke?

Všeobecne prospešným účelom je podľa zákona rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc, obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb a podpora práce s deťmi.

Č.3: Ako a kam registrovať verejnú zbierku?

Jedným z predpokladov existencie zákonnej verejnej zbierky je jej registrácia na príslušnom orgáne. Registráciu si vyžaduje niekoľko krokov:

V prvom rade je potrebné vymedziť, ktorý orgán bude príslušným, čiže na ktorý orgán je potrebné doručiť návrh na registráciu zbierky. Postupuje sa podľa teritoriálneho princípu: ak sa zbierka organizuje len v územnom obvode okresu, príslušným orgánom je okresný úrad. Ak verejná zbierka presahuje územný obvod okresu, príslušným orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. “Ak však ide o verejnú zbierku na pomoc Ukrajine, čiže aspoň časť výnosu bude použitá mimo územia Slovenskej republiky, na takýto zápis je potrebné súhlasné stanovisko Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,” hovorí Dávid Židek z GHS Legal.

Samotné konanie o registrácii zbierky sa začne dňom, keď organizátor príslušnému správnemu orgánu doručil návrh na registráciu zbierky. Takýto návrh musí obsahovať obligatórne údaje vymedzené zákonom v ustanovení § 5 ods. 2 (ide najmä o identifikáciu právnickej osoby, územie, na ktorom sa bude zbierka vykonávať, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky a pod.). Ak sú všetky tieto podmienky splnené, správny orgán vydá rozhodnutie o zápise zbierky do registra zbierok do 15 dní od začatia konania.

So zápisom verejnej zbierky do registra zbierok sú spojené aj správne poplatky a to 20 eur – v prípade zbierky vykonávanej na celom území SR a 5 eur – v prípade, ak bude verejná zbierka vykonávaná v územnom obvode okresného úradu.

Č.4: Zbierka musí mať zriadený osobitný účet

Financie zbierané pre konkrétnu zbierku musia byť oddelené, preto musí mať každá zbierka v Registri zbierok zriadený  osobitný účet.

Č.5: Akými spôsobmi možno zbierať peniaze?

Verejnú zbierku nie je možné vykonávať akýmkoľvek spôsobom, ale iba spôsobmi resp. ich kombináciou, ktoré vymedzuje zákon. Ide konkrétne o zasielanie príspevkov na osobitný účet, zasielaním darcovských správ SMS alebo volaním na skrátené číslo, zbieraním do stacionárnych a prenosných pokladničiek, predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene a predajom vstupeniek na kultúrne alebo športové alebo iné verejné podujatie, ktoré je usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek.

Č.6: Aké náklady môžu byť uplatnené a aká je ich maximálna výška?

Zákon pripúšťa využitie časti získaných peňažných prostriedkov aj na úhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením zbierky, správou a zisťovaním spôsobu použitia čistého výnosu zbierky. “Tieto náklady však nesmú presiahnuť 25 % z hrubého výnosu zbierky, čiže z príspevkov získaných zbierkou vrátane úrokov z vkladov príspevkov na osobitnom účte v banke,” vysvetľuje Dávid Židek, právny asistent v advokátskej kancelárii GHS Legal.

Č.7: Doba vykonávania verejnej zbierky

Keď je zbierka zapísaná do registra zbierok, právnická osoba môže financie zbierať najdlhšie po dobu 12 mesiacov odo dňa zápisu do registra zbierok. Existuje však možnosť následne požiadať správny orgán o predĺženie vykonávania zbierky o ďalších 12 mesiacov. Toto však platí len v prípade, že je verejná zbierka vykonávaná iným spôsobom ako zbieraním do prenosných pokladničiek. Ak by zbierka prebiehala výlučne prostredníctvom zbierania do prenosných pokladničiek, takáto zbierka môže byť vykonávaná najdlhšie po dobu 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku (vrátane víkendov).

Aké sú sankcie v prípade nedodržania zákonom stanovených požiadaviek?

V prípade, že právnická osoba, ktorá vykonáva verejnú zbierku nedodrží niektoré povinnosti určené zákonom (napríklad nezabezpečí a neoznačí pokladničky, pokračuje vo vykonávaní zbierky po zániku jej účelu alebo nepoužije čistý výnos zbierky na účel zapísaný v registri zbierok), správny orgán je oprávnený uložiť pokutu od 100 eur až do 1 000 eur.

Čo robiť, ak zbierka už začala bez splnenia formálnych  povinností?

Ak niekto začal organizovať zbierku pre Ukrajinu bez splnenia niektorých povinností, riskuje tým pokutu. Zároveň ani jej uhradením nezaniká (podľa zákona o verejných zbierkach, § 15 ods. 4) povinnosť dodatočne zbierku zaregistrovať, a teda podstúpiť celé registrové konanie.

“Ideálne je, ak si organizácia vykonávajúca verejnú zbierku dá záležať na splnení všetkých povinností ešte pred jej spustením. Ak však dodatočne zistí, že niektorú povinnosť nesplnila, je potrebné ju splniť čo najskôr a nečakať na uloženie pokuty,” radí Dávid Židek. Ak sa organizácii podarí splniť všetky náležitosti ešte predtým, ako by došlo k udeleniu pokuty, je vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s Ukrajinou šanca, že neprídu zo strany ministerstva vnútra ďalšie postihy.

Vo všeobecnosti platí, že správny orgán (v tomto prípade ministerstvo vnútra) pri ukladaní pokuty prihliada na povahu, závažnosť, spôsob, čas trvania a následky a okolnosti spáchania správneho deliktu (napríklad neoznačenie pokladničiek) a na základe týchto kritérií sa rozhodne, či uloží pokutu vo výške 100 alebo 1000 eur. V prípade, ak došlo k zanedbaniu povinnosti z nedbanlivosti, správny orgán by mal v rámci zásad správneho trestania uložiť pokutu okolo 100 eur. V prípade však, že nesplnených povinností je úmyselne viac, je tu priestor pre uloženie vyššej pokuty.

Podľa čoho identifikujete, že zbierka je seriózna

Vykonáva ju právnická osoba: nezisková organizácia (n.o.), občianske združenie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, nadácie, Slovenský Červený kríž, účelové zariadenia cirkvi, účelové zariadenia náboženskej spoločnosti, organizácie s medzinárodným prvkom, záujmové združenie právnických osôb a združenia obcí.
Daná organizácia už v minulosti organizovala zbierky a má informácie o nich vrátane finálnej správy transparentne zverejnené na svojej webstránke.
Organizátora zbierky – neziskovú organizáciu – nájdete v Registri mimovládnych neziskových organizácií.
Zbierka sa dá dohľadať v Registri zbierok.

Zbierka má zriadený osobitný účet.

O advokátskej kancelárii GHS Legal

GHS Legal poskytuje od roku 2010 profesionálne právne služby pre domácu aj zahraničnú klientelu na Slovensku a v Českej republike. Našimi klientmi sú významné slovenské ako aj medzinárodné spoločnosti, niektorí z nich svetoví lídri vo svojich odvetviach. Tím odborníkov na rôzne oblasti práva prináša klientom efektívne riešenia vždy zohľadňujúc ich skutočné potreby. Komplexnosť právneho poradenstva sa prejavuje aj v tom, že klienti vyhľadávajú poradenstvo GHS Legal čoraz častejšie aj pri hľadaní obchodných riešení v situáciách, ktoré prináša ich pôsobenie na trhu.

Informačný servis

Viac k témam: GHS, Neziskovky, PR, Ukrajina, zbierky
Zdroj: Webnoviny.sk – Radíme: Ako finančne pomáhať Ukrajincom a „nenaletieť“ podvodníkom (ktoré zbierky a organizácie sú spoľahlivé a vy máte istotu, že sa vaša pomoc dostane tam, kde má) © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: